Evenement organiseren?

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing aanvragen

Een keur aan evenementen maakt Goes aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Stichting Goes Marketing organiseert ieder jaar een aantal evenementen in eigen beheer, waaronder Goes Kinderstad, Goes Modestad en de Kerstmarkt. Daarnaast organiseren anderen tal van grote en kleine evenementen die bijdragen aan de levendigheid van Goes. Om deze initiatieven te stimuleren en een steuntje in de rug te geven, kunnen organisatoren van evenementen in Goes een financiële bijdrage aanvragen bij de Stichting Goes Marketing.

Wanneer kunt u een sponsorbijdrage aanvragen?

U kunt een sponsorbijdrage aanvragen als u een evenement in de gemeente Goes organiseert. Met evenement wordt bedoeld: “elke voor het publiek openbare, gratis of voor een gering bedrag toegankelijke verrichting van vermaak met een tijdelijk karakter”. 

Hoe hoog is de sponsorbijdrage?

De bijdrage namens Stichting Goes Marketing is een stimulans en steuntje in de rug, maar is nooit het uitgangspunt voor het organiseren van een evenement. Een organisator moet daarom aantonen dat het evenement financieel grotendeels op eigen benen staat.

Goes Marketing streeft ernaar om elk evenement dat aan de voorwaarden voldoet, tegemoet te komen met een sponsorbijdrage en heeft hiervoor een vast budget ter beschikking. De hoogte van het toe te kennen sponsorbedrag is daarom mede afhankelijk van het aantal aanvragen.

Welke kosten komen NIET in aanmerking voor een bijdrage?

 • Kosten verbonden aan de inzet van overheidspersoneel, tenzij de te verrichten werkzaamheden niet behoren tot de normale werkzaamheden van een overheid.
 • Verrekenbare btw.

Waar moet uw evenement aan voldoen?

Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de evenementen adviescommissie in hoeverre uw evenement voldoet aan criteria op het gebied van: economisch effect, kwaliteit, publiciteit en samenwerking (aanvraagformulier Goes Marketing sponsorbijdrage).

Daarnaast wordt in de afweging meegenomen de mate waarin het evenement:

 • Uitdraagt dat het in Goes prettig wonen en goed werken is;
 • Bijdraagt aan de spreiding over het jaar van evenementen en hiermee ook aan het streven naar 'Er is altijd iets te doen in Goes';
 • Bijdraagt aan een gelijkmatige geografische spreiding van evenementen. Ook in woonwijken of het buitengebied kunnen evenementen met een bij de locatie passende schaal georganiseerd worden om de kwaliteiten van de gehele woonomgeving uit te dragen.

Hoe vraagt u een sponsorbijdrage aan?

Een aanvraag voor een bijdrage voor een evenement dat in 2023 plaatsvindt, moet uiterlijk 1 december 2022 schriftelijk worden ingediend bij evenementencoördinator Albert Boonman van Stichting Goes Marketing, Postbus 141,4460 AC Goes: info@goesmarketing.nl

De aanvraag omvat:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier “Sponsorbijdrage” dat u onderaan deze pagina kunt downloaden;
 • Een begroting met een overzicht van de kosten en inkomsten van het evenement.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?

De evenementenadviescommissie beoordeelt de aanvragen. De samenstelling van de commissie is in 2022:

 • Ronald Saaman namens horeca Goes;
 • Esther Caljouw namens kinderopvang Kibeo;
 • Henriëtte van Baaren namens Ondernemers Contact Goes;
 • Judith Keijzer namens winkeliersvereniging OOG;
 • Marco Ouwerkerk namens Green Leisure;
 • Een vertegenwoordiger namens Podium ’t Beest;
 • Tom de Koning en Albert Boonman namens Stichting Goes Marketing.  

De beoordeling is afhankelijk van de mate waarin het evenement overeenstemt met de doelstellingen van Goes Marketing en de criteria die genoemd worden in het aanvraagformulier.

Uiterlijk eind januari 2023 hoort u of uw aanvraag is gehonoreerd. Aan verleende bijdragen kunnen voorwaarden worden verbonden.

Wanneer wordt de sponsorbijdrage uitbetaald?

U dient uiterlijk drie maanden na afloop van het evenement een factuur voor de toegewezen sponsorbijdrage aan onze stichting te sturen. Na acceptatie van deze afrekening door het bestuur van de stichting wordt de bijdrage uitbetaald.

Wanneer wordt een aanvraag afgewezen?

 • Als de aanvraag naar het oordeel van de beoordelingscommissie onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen van Stichting Goes Marketing;
 • Als evenement eerder is georganiseerd en bij de evaluatie is beoordeeld als ‘niet voldoende’ of matig;
 • Als het evenement een politieke en/of godsdienstige grondslag heeft;
 • Als het evenement als doel heeft geld in te zamelen voor een goed doel; 
 • Als de activiteit een beperkte doelgroep heeft, zoals bijvoorbeeld buurtfeesten.

Wat is verder belangrijk om te weten?

 • Voor uw evenement dient u, naast het verzoek om een sponsorbijdrage, voor 1 november ook een vergunning aan te vragen bij de afdeling V&H van de gemeente Goes.
 • Evenementen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage aan de hand van de criteria, kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van € 100,-. Deze toekenning wordt binnen de evenementenadviescommissie bepaald.
 • Oranjeverenigingen kunnen jaarlijks een bijdrage aanvragen van € 250,- voor de Koningsdagfestiviteiten.

Intrekken of wijzigen sponsoring

Het bestuur van Stichting Goes Marketing kan de bijdrage intrekken of ten nadele van de aanvrager wijzigen wanneer:

 • Het evenement waarvoor de bijdrage is verleend niet of niet geheel heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden;
 • De aanvrager niet heeft voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden;
 • De aanvrager zonder overleg de datum van het evenement heeft gewijzigd;
 • De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere bijdrage zou hebben geleid.
   

Aanvraagformulier Goes Marketing sponsorbijdrage. Klik hier

Aanmelden van de door u gewenste datum voor uw evenement. Klik hier

Vergunning voor uw evenement aanvragen. Klik hier    

Aanvragen reclameroute langs de autowegen. Klik hier